top of page
Széchenyi logó

VEKOP-7.3.6-17-2018-00013

Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium

A kedvezményezett neve: 

Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium

A projekt címe:

A támogatás összege:

A támogatás mértéke:

Projektidőszak: 

2019. 03. 01. - 2021. 10. 31.

A projekt azonosító száma:

VEKOP-7.3.6.-17-2018-000013

Screenshot 2022-03-09 at 17.37.49.png

Lépcsők. Továbbtanulást segítő kezdeményezések a Belvárosi Tanodában.

20.000.000. Ft

100%

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (továbbiakban: BTAG vagy Tanoda) olyan kiemelt feladatot ellátó, tan- és térítési díjmentes iskola, amely a 16-25 éves középiskolákból kimaradt, kallódó, beilleszkedési- és magatartászavaros fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, egyénre szabott fejlesztését, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának, s ezt 1990 óta eredményesen végzi. Tagja a Második Esély Iskolák Európai Szövetségének.

 

A BTAG feladata az oktatási- és segítő intézményes ellátásból kihullott fiatalok komplex ellátása. Jelentős tapasztalatokkal, eredményekkel, és módszertani tudással rendelkezünk a középfokú oktatásból lemorzsolódó fiatalok megkeresésében, képzésében és gondozásában. Évente 2-300 ilyen fiatallal kerülünk kapcsolatba ügyeleti rendszerében. A BTAG Pedagógiai Programja szerint a következő tevékenységeket végzi: egyéni ütemezésen és fejlesztő értékelésen alapuló felkészítés az érettségire, egyéni szükségletekhez, hozott tudáshoz és képességekhez igazodó tanulási folyamat, erősségekre alapozó egyéni fejlesztés, mentálhigiénés-, pszichoszociális gondozás, életvezetési tanácsadás, egyéni mentorálás, esetkezelés, csoportfoglalkozások, szabadidő-szervezés, készségfejlesztés, közösségi tevékenységek, pályaorientációs kurzusok.

 

Számos érdeklődő szakembert fogadunk, gyakorlóhelyet biztosítunk a pszicho-pedagógus-, szociális munkás-, és pedagógusképzésben résztvevő hallgatóknak; egyre több pedagógus és intézmény keres fel bennünket azzal a kéréssel, hogy vállaljuk képzésüket a deviancia-probléma kezelésének témakörében. Az oktatási rendszerből kihulló, deviáns életútra sodródó fiatalok oktatásához, gondozásához szükséges szaktudás megjelenését és bevezetését a közoktatásban és pedagógusképzésben magunk is sürgetőnek és indokoltnak tartjuk, ezért több kiképző kurzust és akkreditált képzést is kidolgoztunk.

Célcsoportok a jelen projekt keretében:

- hátrányos helyzetű, és/vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (tanulói jogviszony kialakítása a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziummal),

- valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, szakemberek,

- a bevont tanulók szülei, családtagjai,

- összességében a fent leírt tanulócsoport integrációja érdekében az intézmény többi tanulója.

Jelen fejlesztés célja a középfokú végzettséget (elsősorban érettségi bizonyítványt) megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, lehetőség szerint felsőoktatásba (vagy felsőfokú szakképzésbe) történő eljuttatása, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez.

 

Részcélok:

- befogadói intézményi légkör kialakítása/növelése/fejlesztése

- esélyteremtő tanulásszervezés alkalmazása/fejlesztése

- szülőkkel történő partneri viszony kialakítása

- esélyteremtő pedagógia szemlélet/módszerek/eszközök alkalmazása

- a bevont diákok esetében egyéni fejlesztés megvalósítása

- alapkészségek fejlesztése

- lemorzsolódás megakadályozása

- felzárkóztatás, hátránykompenzáció megvalósítása

- tanulmányi eredmények javulása - általánosságban és a továbbtanuláshoz szükséges kulcsfontosságú tantárgyak esetében

- tanulási motiváció erősítése

- életpálya-építés,

- összességében az érettségi vizsgára történő felkészítés, az érettségi vizsga megszerzése, lehetőség szerint nyelvvizsgára történő eljuttatás, továbbá felsőoktatásba történő bekapcsolódás esélyének/lehetőségének megteremtése.

Fő tevékenységek:

 1. Tanulók mentorálása

 2. Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérés elvégzése, majd azon alapuló egyéni fejlesztési tervek készítése. Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott feladatok mentén az előrehaladás rendszeres értékelése egyéni haladási naplók keretében (a fejlesztésben résztvevő tanulók vonatkozásában).

 3. Bemeneti mérés-értékelés elkészítése vagy elkészíttetése.

 4. Alapkészség fejlesztés, tantárgyi fejlesztés (köznevelési intézményben oktatott tantárgyak tekintetében), részképesség, kompetencia-fejlesztés (pl. szövegértés, szövegalkotás, matematikai, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése és/vagy IKT kompetenciák fejlesztése, tanulás tanítása, önismeret, önértékelés, szociális kompetenciák), szükség esetén külső szaktanár bevonásával.

 5. Családdal való rendszeres kapcsolattartás, szoros együttműködés a szülőkkel a motiváció erősítése, a pozitív jövőkép kialakítása érdekében.

 6. Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységek szervezése diákoknak intézményen kívüli szereplők bevonása (az Élő Könyvtár módszerével), ill. intézményi nyílt napokon, információs napokon történő részvétel.

 7. A felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek sikeres érettségi vizsga megszerzését támogató tevékenységek (pedagógiai, szaktárgyi többlettevékenység a kötelező óraszámon felül) felsőoktatási intézmény által szervezett nyílt napon való részvétel.

 8. A célcsoport számára a tanulói közösség építését segítő tevékenység (pl. irodalmi est, filmklub, sportkör, szakkör, kirándulás stb.).

 9. Pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés kialakítása potenciális munkáltatókkal a tanulók ismeretszerzése érdekében (pl. kormányhivatal munkaügyi osztálya által szervezett pályakezdő fiatalok részére szervezett tájékoztató napokon való részvétel).

 10. Pedagógusok, mentorok felkészítése, szupervizionálása, rendszeres esetmegbeszélések (stábmunka) a tanulók fejlesztésében részt vevő mentorok, pedagógusok és szükség szerint szakemberek részvételével.

 11. A projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolók közzététele az intézmény internetes oldalán (minimum két alkalommal, egyszer a projekt megvalósítása során, majd a projekt fizikai befejezésekor).

 12. A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás támogatása az egyéni fejlesztésben résztvevő tanulók részére: a nyelvtanulás, minden egyéni fejlesztésbe bevont tanuló számára kötelező a projekt teljes futamideje alatt. (Választható bármely európai nyelv.)

 13. Fejlesztőpedagógus alkalmazása.

 14. Tanulóbarát környezet kialakítása céljából egy közösségi tér berendezése.

 15. Intézmények közötti kapcsolatok megerősítése: intézmények közötti horizontális tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek

 16. Hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a jelen felhívásban nyertes köznevelési intézményekkel, workshopok szervezése.

 17. Pedagógus továbbképzésen való részvétel.

bottom of page