Közzétételi lista 2019/2020 –as tanév

 

1. Felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató

 

Az iskolába történő felvételinél nem szempont az aktuális tudásszint, vagy a hozott bizonyítvány(ok). A felvételi egy hosszú folyamat, melynek első lépése a jelentkező tájékoztatása a Tanoda működéséről, ill. tájékozódás az ő helyzetéről és elvárásairól. A jelentkezés augusztustól május közepéig folyamatosan lehetséges.

 

Az objektív feltételek:

a gimnáziumi képzésre jelentkezés esetén:

 

            A felvételi olyan beszélgetés, amelyen részt vesz a jelentkező és a Tanoda azon segítői, ill. oktatói, akik felvétele esetén foglalkoznak vele. A beszélgetés témája a felvételiző eddigi életútja, tervei, elvárásai, jelenlegi helyzete. Ezek a beszélgetések a helyzet frusztráló jellege ellenére meglepően őszinték, kitárulkozók, a teljes bizalom légkörében zajlanak. Ez azért is van így, mert a felvételizők szinte mindegyike a Tanodát utolsó esélyként éli és fogalmazza meg.  A felvételről való döntést a felvételiztető stáb közösen hozza - a jelentkezőkről kapott ismeretei és szubjektív benyomásai alapján - az összes felvételiző fiatal esetének megbeszélése után. A döntés és annak indoklása nem nyilvános, mivel az érintettek életútja ill. személyüket érintő információk alapján történik.

 

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

Beiratkozás a felvételi utolsó napját követő 3 munkanapon belül.

Lásd tanév rendje

 

Iskolánkban nincsenek osztályok és évfolyamok, a fenntartó által engedélyezett maximális tanulólétszám megegyezik a működéi engedélyben szereplő maximális létszámmal.

 

3. Térítési díj

 

A Tanoda tan- és térítési díj mentes iskola.

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos- nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzéssel felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek és más egyéb ellenőrzéseknek, vizsgálatoknak a nyilvános megállapításai.

 

- EMMI helyszíni ellenőrzés 2018. február 6-7.

            A kiutalt támogatás közoktatási megállapodásban rögzített célnak megfelelő        felhasználásáról

 

 

5. A nevelési –oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

Tanítási napokon az iskola 8.00-tól 17 óráig tart nyitva.

 

Tanév rendje

 

 

6. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program.

 

 

 

7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

8. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma

 

 

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium az országos mérésekben nem vesz részt.

 

 

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

Tanév

 

2015/2016 tanév

2016/2017 tanév

2017/2018 tanév

2018/2019 tanév

Kimaradás %

29,5 %

21,9 %

9,8 %

12,3 %

 

 

11. Az érettségi vizsgák átlageredményei:

 

 

12. Tanórán kívüli foglalkozások

 

A diákok igényeihez (ill. anyagi lehetőségeinkhez) igazodva törekszünk egyéb foglalkozások szervezésére, működtetésére, műveltségszélesítő ill. szakmaalapozó ismeretek szerzése céljából (pl.:fotó, film, ének-zene, színház, vallástörténet stb.).

            A Tanodában - mivel annak épületét a diákok egész nap használhatják - sok, nagyon értékes tevékenység szerveződik spontán módon. A tanítási idő utáni önálló tanulások, közös feladatmegoldások, konzultációk, korrepetálások, beszélgető csoportok, diák-diák segítő párok, közös játékok, zenélések személyiségfejlesztő és közösség kovácsoló ereje fontos része munkánknak. Sok diákunk egész nap itt tölti idejét és fontos, hogy mindig találhat elfoglaltságot. Ezt a lehetőséget biztosítanunk kell, de hiba lenne az így szerveződő tevékenységeket irányított rendszerbe foglalni.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja a Tanodában a napindító jóga. (lsd. Alternatív Kerettanterv, helyi tanterv)

 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyanként, évfolyamonként követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje.

 

Az elvégzendő tananyagot, feladatokat ill. teljesítendő vizsgafeltételeket a diákok minden műhelymunka-periódus elején megkapják, illetve a Tanoda honlapjáról letölthetik. Így annak ütemét vagy akár tartalmát maguk is alakíthatják, hiszen módjukban áll azon változtatásokat kezdeményezni, a feladatok vagy a határidők módosítását új szerződésben rögzíteni. Ugyanakkor előre tisztában vannak a határidőre el nem végzett feladatok következményeivel is. A tanulási folyamat alakításában tudatosan és felelősen vehetnek részt.

 

Tanév rendje

 

 

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

A Tanodában nincsenek osztályok és évfolyamok. A diákok tantárgyanként kialakított kis létszámú tanulócsoportokban tanulnak. Célunk, hogy minden diák olyan csoportban és módon tanuljon, amely a saját képességeinek, tudásszintjének a legmegfelelőbb, tehát a leghatékonyabb tanulást teszi lehetővé számára. A csoportokat és az órarendet is évente többször átrendezzük. E megközelítés legnagyobb előnye, hogy a diákok minden órán más csoportbeosztásban tanulnak, és ez a struktúra nyilvánvalóvá teszi számukra, hogy nincs olyan ember, aki valamihez ne értene. Diákjainkban kialakulhat az egymásra figyelés és az egymást segítő attitűd, mert mindannyian ismerik egymást és egymás képességeit. Ezt a megközelítést persze a Tanoda szelleme is sugallja, hiszen az itt dolgozó tanárok nem várják el, hogy egy diák minden tantárgyból a maximumot teljesítse.